Herroepingsvoorwaarden en formulier

HERROEPINGSFORMULIER

1 Producten terugsturen

1.1 Herroepingsformulier

Dit herroepingsformulier (hierna: “Herroepingsformulier”) wordt u aangeboden

door Fruitfunk B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Vught, Nederland, en gevestigd aan

de (5222AV) Helftheuvelweg 11, ‘s-Hertogenbosch, Nederland, geregistreerd bij de

Kamer van Koophandel onder registratienummer 61833177 (hierna: ”Fruitfunk”).

1.2 Ontbindingsrecht

Op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u onder bepaalde om-
standigheden het recht om een koopovereenkomst ten aanzien van een Product te

ontbinden (‘herroepen’). U krijgt dan uw geld terug. Zijn uw Producten bezorgd in

afzonderlijke leveringen, dan start deze 14-daagse termijn op de dag van de laatste

levering.

Om een product te retourneren, moet u Fruitfunk informeren van uw besluit om de

koopovereenkomst te ontbinden door een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld

een brief per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor dit Herroepingsformulier gebruiken,

maar dit is niet verplicht.

Indien van toepassing: U kunt dit Herroepingsformulier ook online indienen. Kiest u

hiervoor, dan zullen wij ook via elektronische weg de ontvangst van dit Herroepings-
formulier onverwijld bevestigen.

1.3 Gevolgen van het gebruiken van het ontbindingsrecht

Fruitfunk zal alle kosten vergoeden, zijnde de prijs die u betaalde voor het Product en

de kosten voor de aflevering (tenzij er kosten ontstaan zijn door uw eigen keuze om

een andere dan de goedkoopste manier van aflevering te gebruiken), zonder on-
nodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 (veertien) dagen vanaf de dag

dat we geïnformeerd zijn over uw besluit om de Producten te retourneren. We zullen

deze vergoeding voldoen met dezelfde middelen als die u gebruikt heeft voor uw

betaling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In ieder geval zal u geen kosten

behoeven te maken voor het ontvangen van deze vergoeding.

Fruitfunk kan een vergoeding voor uw Producten inhouden tot de Producten zijn

ontvangen of we voldoende bewijs hebben ontvangen van het terugzenden van de

Producten, welke situatie dan ook maar eerder intreedt.

Wees u er alstublieft van bewust dat u de kosten voor het terugzenden van de Pro-
ducten zelf dient te dragen. Daarnaast dient u zich ervan bewust te zijn dat u aan-
sprakelijk bent voor eventuele schade aan het Product die ontstaat doordat u ermee

omgaat op een andere wijze dan noodzakelijk om de aard, eigenschappen en het

functioneren van de Producten te beoordelen.

2 Herroepingsformulier

Aan:

Fruitfunk B.V.

Helftheuvelweg 11

5222 AV ‘s-Hertogenbosch

Nederland

3

Ik verklaar hierbij dat ik de koopovereenkomst ten aanzien van de volgende Producten

wil ontbinden:

• ______________________________

Besteld / ontvangen op:

Uw naam:Uw adres:

Uw handtekening (indien formulier niet elektronisch wordt ingediend):

Datum:

Verstuur dit Herroepingsformulier samen met de Producten die u wenst te retourneren

binnen 14 (veertien) dagen nadat de Producten door u zijn ontvangen.

Modelformulier voor herroeping downloaden